Etický kodex společnosti INTEDOOR

Etický kodex je nástroj, který nám pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity firmy a jednání všech jejich zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání.

Jedná se o vnitřní předpis společnosti, který je závazný pro všechny její zaměstnance.

Představení společnosti

Společnost Intedoor je rodinná výrobní firma střední velikosti s tradicí od roku 1999. Společnost je specialistou na výrobu koupelnového nábytku a působí v zemích Evropy. Provozuje dva výrobní závody a je vybavena moderní výrobní technologií.

Posláním, hodnotami a vizí Intedooru je zabezpečit podmínky trvale udržitelného rozvoje společnosti ve všech aspektech její činnosti. Intedoor se hlásí ke své společenské odpovědnosti a k plnění svých povinností vůči státu, městu a místu podnikání, ochraně životního prostředí, udržování korektních obchodních vztahů a k péči o zaměstnance a jejich zdraví, bezpečnost a vzdělávání i k angažovanosti v dobročinných aktivitách.

1. Základní požadavky etického chování

1.1 Soulad se zákony

Dodržování zákonů je základem etických standardů společnosti. Společnost Intedoor se vždy řídí všemi platnými zákony, předpisy, pravidly a normami České republiky.  

1.2 Ochrana dobrého jména společnosti

Zaměstnanci jsou povinni vždy jednat a vystupovat s vědomím, že reprezentují společnost Intedoor a jejich nevhodné jednání, vystupování nebo vyjádření může poškodit nebo znevážit dobré jméno zaměstnavatele.

1.3 Ochrana a užívání majetku

Pracovníci musí dbát ochrany majetku společnosti a jeho efektivního užívání. Krádeže, nezodpovědné zacházení nebo plýtvání mají přímý dopad do obchodních výsledků společnosti.

Závazek zaměstnance chránitmajetek společnosti se vztahuje také na informace a nehmotná aktiva.Mezitytoinformace a nehmotná aktiva je zahrnuto duševnívlastnictví, obchodní tajemství, patenty, značky, ochranné známky, obchodníplány a nápady, návrhy, databáze, záznamy, informace o platech, nezveřejněná finanční data. Neoprávněné užitínebo distribuce takových informací a nehmotných aktiv je závažným porušením pracovních pravidel.

1.4 Zodpovědnost k životnímu prostředí

Společnost dodržuje všechny předpisy na ochranu životního prostředí. Při všech činnostech společnosti chrání životní prostředí s důrazem na ochranu ovzduší a snižování energetické náročnosti. Společnost provozuje svoji činnost v souladu s ČSN EN ISO 14001:2016, neustále zvyšuje systém ochrany životního prostředí. Aktivně se podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o ochranu klimatu minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí. Zaměstnanci na všech pracovních pozicích jsou povinni aktivně přistupovat k šetření a úsporám všech druhů energií, vody a zamezovat plýtvání surovinami a materiály a dle předpisů třídit a nakládat s odpady.

1.5 Představitel etického kodexu

Nejvyšším představitelem etického kodexu společnosti (Manažerem etiky) je ustanoven Jednatel společnosti a spolu s výrobním ředitelem a vedoucími provozů v závodech Cvikov a Ralsko tvoří Etickou komisi. Manažer etiky/jednatel rozhoduje o nápravných opatřeních a následných

činnostech vyplývajících z vyšetřování hlášených stížností. Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance a zástupce společnosti a jsou zodpovědní za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených                                                                                                

2 Obchodní vztahy a vztahy s třetími stranami

2.1 Spravedlivé hospodářské soutěže a antimonopolní zákony

Intedoor ctí a dodržuje pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže. Každý zástupce společnosti svým jednáním chrání pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže, resp. předchází a zamezuje situacím směřujícím k jejich porušování.

Zaměstnanci společnosti nesmí nikdy vyvíjet žádné aktivity, jimiž může být např. jednání o výměně informací s konkurencí, zvýšení nebo jiném ustálení prodejních cen, uzavírání smluv o nabídkách, nebo jiné nezákonné obchodní praktiky kladoucí překážky svobodné a rovné hospodářské soutěži apod.

2.2 Dodržování zásad Etického kodexu chování dodavatele společnosti Intedoor

Společnost Intedoor vyžaduje u svých dodavatelů dodržování stejných zásad chování, které určuje tento Etický kodex pro ni samotnou. Tento závazek požaduje taktéž potvrdit u svých dodavatelů podpisem Etického kodexu dodavatele společnosti Intedoor.

2.3 Duševní vlastnictví druhých

Intedoor chrání svá vlastní tajemství a respektuje práva duševního vlastnictví druhých. Zaměstnanci nesmí získávat důvěrné informace jiných stran nedovolenými prostředky a nesmí je bez dovolení zpřístupňovat.

2.4 Střet zájmů

Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, v jejichž rámci by mohlo docházet ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy společnosti. Při jednání s aktuálními a potencionálními zákazníky, dodavateli, veřejnými činiteli, investory a konkurenty musí zaměstnanci vystupovat v nejlepším zájmu společnosti, bez ohledu na své osobní výhody.

2.5 Nabízení nebo žádání a poskytování výhod

Zaměstnanci společnosti nesmí poskytovat žádným osobám či organizacím, které jsou se společností v obchodním vztahu (jako zákazník či dodavatel), případně konkurentům společnosti, žádné dary, platby, odměny, služby, dovolené či pohoštění, ani je žádat či přijímat, s výjimkou, že dary a pohoštění jsou poskytnuty či přijaty pouze tehdy, souvisí-li s pracovní náplní zúčastněných.

3. Vztahy se zaměstnanci

3.1 Úcta a loajálnost

Pro společnost Intedoor má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta, loajálnost a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům odpovídají požadavkům zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv.

Společnost Intedoor neprovádí jakoukoliv formu dětské či nucené práce.

3.2 Respekt a nulová tolerance k jakékoliv formě diskriminace

Společnost Intedoor nestrpí jakékoliv projevy či formy diskriminace a netolerance z důvodů barvy pleti, pohlaví, náboženství, národnosti, věku či jiné odlišnosti od většinové společnosti.

3.3 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Společnost v souladu se zákonnými předpisy proškoluje zaměstnance v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy na svém pracovišti i ve všech prostorách společnosti. Jsou povinni nosit předepsané ochranné pomůcky, vždy jednat tak, aby neohrozili sami sebe a jiné osoby. Společnost dbá na plnění požadavku pravidelných a periodických zdravotních prohlídek všech zaměstnanců.

3.4 Vzdělávání a karierní rozvoj zaměstnanců

Společnost Intedoor vytváří podmínky pro vzdělanostní růst i profesionalitu svých zaměstnanců formou podpory individuálního zájmu o sebevzdělávání a karierní růst. Společnost podporuje a umožňuje bezplatnou účast zaměstnanců na specializovaných kurzech, školeních a doplnění vyššího vzdělání pro jejich další rozvoj ve firmě a dosažení vyšších pracovních pozic.

3.5 Benefity

Zaměstnanci společnosti Intedoor dostávají spravedlivé a přiměřené odměny. Druhy odměn jsou stanoveny ve vnitřním mzdovém předpisu a skládají se z výkonnostní a kvalitativní části s vyhodnocováním měsíčně, vánočního bonusu a v závislosti na hospodářských výsledcích středního managementu vyhodnocovaného čtvrtletně. Hodnocení provádí vrcholový management

4. Porušení kodexu

4.1 Zásady nepostižitelnosti

Společnost nebude proti zaměstnanci, který informoval o možném porušení etického kodexu, podnikat žádné odvetné kroky. To znamená, že jej nepropustí ani jej nebude nijak jinak diskriminovat, neboť zaměstnanec informoval o možných porušeních pravidel. Toto se netýká osob, které vznesou vědomě falešné obvinění či záměrně poskytnou chybné informace.

4.2 Vyšetřování hlášených stížností

Etická komise všechna hlášení spravedlivě a důkladně vyšetří a přijme vhodná opatření. Vynaloží také veškeré úsilí, aby nevyzradila identitu stěžovatele. Totéž platí, pokud stěžovatel společnost požádá, aby poskytované informace považovala za důvěrné. Každý zaměstnanec musí urychleně informovat svého nadřízeného o jakékoliv situaci, při níž by mohlo dojít ke konfliktu zájmů. V případě pochyb nebo pocitu, že se zaměstnanec ocitl v choulostivé situaci, informuje svého nadřízeného.

4.3 Porušení kodexu

Pokud některý zaměstnanec Kodex poruší, mohou být přijata disciplinární opatření, v souladu s právními předpisy a s interními zásadami a pravidly společnosti. Příslušná disciplinární opatření mohou být přijata i proti manažerům a ředitelům v případech porušení kodexu. Všichni noví zaměstnanci jsou s Kodexem seznámeni v momentě nástupu do práce a dále jsou zaměstnanci s Kodexem seznamováni v případě jeho aktualizace.

5. Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex byl schválen představenstvem Společnosti dne 20.4.2020 a nabývá účinnosti dne 1.5.2020. Jakékoliv změny a doplňky tohoto Etického kodexu musí být schváleny představenstvem Společnosti.

Yvona van Wassem Langerová
Managerka etiky/Jednatel


Kodex chování dodavatele (PDF)

Protikorupční kodex společnosti (PDF)