OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatelé, odběratelé, obchodní partneři

 1. Správce osobních údajů
  • Společnost Intedoor spol. s r.o., se sídlem Československé armády 348,471 54 Cvikov, IČ:25409549, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16134, aby dle Nařízení EU č. 2016/679 zákon o ochraně osobních údajů zpracovává v souvislosti se svojí obchodní činností osobní údaje. V rámci tohoto zpracování je společnost Intedoor spol. s r.o. v postavení správce.
  • Kontaktní údaje pro více informací:
   Telefon: +420 487 827 200
   E-mail: intedoor@intedoor.cz
 1. Účel zpracování osobních údajů
  • V rámci výše uvedeného jsou zpracovávány údaje nezbytné pro poskytování služeb společnosti Intedoor spol. s r.o., tedy k uzavírání smluv, správy a ukončení zakázky, k reklamačnímu řízení, dále dle řady právních předpisů jako zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.
 1. Druhy zpracovávaných osobních údajů
  • V souvislosti s obchodní činností nakládá společnost Intedoor spol. s r.o. s 
   • údaji nezbytnými pro tuto činnost jako jsou identifikační a kontaktní údaje, mezi které patří například jméno, příjmení, název společnosti, IČO, adresa sídla, emailová adresa, telefonní číslo
   • údaji o zakoupeném zboží a adresách doručení
   • platebními údaji a čísly bankovního účtu
   • fakturačními údaji, jako jsou jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupení zboží či službě a jejich ceně, nezbytné pro vystavení vyúčtování za zboží či služby a plnění povinnosti vést účetnictví, jak ukládá zákon
   • údaji z komunikace, které vznikají v souvislosti s obchodní činností mezi Intedoor spol. s r.o. a zákazníkem nebo dodavatelem (písemnou, elektronickou případně i telefonickou formou)
   • údaji vyplývající ze zaměstnavatelské činnosti, zásady s nakládáním s údaji zaměstnanců a případně uchazečů o zaměstnání definuje „Směrnice INTEDOOR“, která je k dispozici v sídle firmy
 1. Příjemci osobních údajů
  • Intedoor spol. s r.o. může poskytnout osobní údaje externím subjektům, zajišťujícím pro Intedoor spol. s r.o. účetní, administrativní, právní, zabezpečovací či dopravní agendu. Intedoor spol. s r.o. může dále poskytnout osobní údaje externím dodavatelům v případě, kdy je jejich využití nezbytné k plnění obchodních a smluvních povinností. Aktuální seznam příjemců je k dispozici na vyžádání v sídle firmy
 1. Délka uchovávání osobních údajů
  • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování.
 1. Práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  • Obchodní partner je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má obchodní partner právo na přenositelnost osobních údajů. Obchodní partner může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Obchodní partner může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.
  • Intedoor spol. s r.o. jako správce údajů přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému zneužití osobních údajů. Taková opatření vyžaduje i po smluvních příjemcích údajů (viz bod 4.)